Regulamin

REGULAMIN

FESTIWALU FILMÓW PIŁKARSKICH

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383389, REGON: 012904011, NIP: 5262655561 (zwana dalej: Organizatorem) jest organizatorem 1. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Piłkarskich.

1.2. Festiwal odbędzie się w dniach od 25 maja do 27 maja 2018 roku w Warszawie, w miejscach wybranych przez Organizatora.

1.3. Szczegółowe informacje na temat profilu Festiwalu oraz sekcji Festiwalu znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu: festiwalpilkarski.pl

1.4. Zgodnie z decyzją Organizatora do udziału w Festiwalu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne.

1.5. Filmy do selekcji zgłaszać należy w następujący sposób:

● poprzez formularz zgłoszenia dostępny na www;

● przesyłając publiczny lub prywatny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.) lub przesyłając DVD na adres Fundacji

1.6. Festiwal nie pobiera opłat za zgłoszenie filmu.

1.7. Selekcję filmów oraz zapraszanie filmów na Festiwal Organizator powierza Dyrektorowi Programowemu. Festiwalowa Komisja Selekcyjna zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji, w jakiej zgłoszony film będzie pokazany.

1.8. Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 15 kwietnia 2018 roku.

 

§2. SEKCJE KONKURSOWE

2.1 SEKCJA GŁÓWNA:

W Konkursie mogą wziąć udział filmy o czasie trwania powyżej 40 minut, zrealizowane po 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z §1 pkt. 1.4 oraz 1.5

2.2. SEKCJA KRÓTKOMETRAŻOWA „KRÓTKA PIŁKA”.

W sekcji mogą wziąć udział filmy, o czasie trwania nieprzekraczającym 30 minut, zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z §1 pkt. 1.4 oraz 1.5

 

§3. SEKCJE POZAKONKURSOWE

3.1. SEKCJA RETRO

Najlepsze filmy dokumentalne, jak i fabularne o tematyce piłkarskiej, wyprodukowane przed 2016 rokiem

 

§4. TERMINY, MATERIAŁY I POKAZY

4.1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń o których mowa w pkt.1.4 i 1.5 Organizator ustala na dzień 31 marca 2018 roku.

4.2. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest nadesłanie w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej, filmu wraz z kompletnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz zestawem obowiązkowych załączników.

4.3. Organizator poinformuje zgłaszającego do 5 kwietnia 2018 o zakwalifikowaniu filmu do programu. Organizator poinformuje o wynikach selekcji wyłącznie Zgłaszających, których filmy zostały zakwalifikowane do programu. Festiwalowa Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadnienia swoich decyzji selekcyjnych.

4.4. Kopie filmów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu powinny zostać dostarczone do biura Organizatora w Warszawie do dnia 15 kwietnia 2018 roku.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia programu Festiwalu najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu na stronie www.

4.6. Na Festiwalu prezentowane są filmy w oryginalnej wersji językowej z angielskimi i polskimi napisami. Organizator preferuje kopie z angielskimi napisami. Polskie napisy prezentowane są w elektronicznym systemie synchronizacji napisów. Zgłaszający zobowiązani są udostępnić organizatorom oryginalną listę dialogową, listę angielskich napisów oraz link do filmu lub DVD z angielskimi napisami.

4.7. Do każdego zakwalifikowanego filmu Organizator Festiwalu musi otrzymać: streszczenie filmu, fotosy z filmu, biografię i filmografię reżysera do 15 kwietnia 2018 .

4.8. Dyrektor Programowy Festiwalu przygotowuje kalendarz projekcji.

 

§5.PROMOCJA

5.1. W przypadku zakwalifikowanych filmów Zgłaszający będą proszeni o nadesłanie materiałów promocyjnych filmów (w tym: plakatów, ulotek, trailerów, etc.).

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 3 minuty), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych dotyczących Festiwalu (w tym: katalogu, programu, informacji prasowych, itp.).

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

5.4. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały o filmie (w tym zdjęcia), zwiastun filmu (trailer) lub przesłane fragmenty filmu.

 

§6. TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOPIE FILMÓW

6.1. Filmy zakwalifikowane do programu Festiwalu winne być dostarczone Organizatorowi na następujących nośnikach: DCP, 35mm, Blu-ray lub w postaci pliku.

6.2. Transport kopii filmów, jeśli nie ustalono inaczej, opłaca Zgłaszający.

6.3. Wszystkie kopie filmów prezentowanych na Festiwalu są ubezpieczone przez Organizatora od momentu dostarczenia ich do biura Organizatora do momentu przekazania ich kurierowi w celu odesłania Zgłaszającemu.

6.4. Organizator Festiwalu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo kopii od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej firmie transportowej, z zastrzeżeniem iż odpowiedzialność Organizatora za uszkodzenie lub zagubienie kopii jest ograniczona do kosztu wykonania nowej kopii według obowiązujących stawek laboratoryjnych (kopia standardowa).

6.5. Uszkodzenie kopii filmowej musi być zgłoszone do biura Organizatora w formie pisemnej w ciągu miesiąca od daty jej zwrotu.

6.6. Wszystkie filmy prezentowane na Festiwalu zostaną odesłane najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku, o ile Organizator i Zgłaszający nie ustalą inaczej.

 

§7. PRAWA DO FILMU

7.1. Do Festiwalu mogą zostać zgłoszone filmy, do których zgłaszający dysponuje prawami, w tym prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie filmu na Festiwal oraz wyświetlanie go podczas Festiwalu. W szczególności zgłaszający Film do Festiwalu zobowiązany jest zapewnić, aby:

1) przysługiwały mu majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego filmu (w tym prawa do wykorzystywanych w filmie utworów) lub stosowne licencje w tym zakresie,

2) przysługiwały mu prawa pokrewne do zgłaszanego filmu lub stosowne licencje w tym zakresie,

3) rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem filmu na Festiwal lub wyświetlaniem filmu podczas Festiwalu nie naruszało dóbr osobistych osób, których wizerunek dotyczy.

4) wszystkie osoby widniejące na zdjęciach wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystanie dzieła przez Organizatora,

5) przysługuje mu prawo do wysłania dzieła na Festiwal.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji filmu do Festiwalu, zawieszenia udziału filmu w Festiwalu lub prawo wycofania filmu z udziału w Festiwalu, w przypadku powzięcia wiadomości, że film zgłoszony do udziału w Festiwalu lub jego wyświetlanie podczas Festiwalu może naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.

7.3. Zgłaszający film do udziału w Festiwalu zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do filmu lub poszczególnych jego elementów, albo też jej dóbr osobistych, do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.).

7.4. Postanowienia punktów 7.1-7.3 stosuje się również w odniesieniu do materiałów promocyjnych, o których mowa w § 5.

 

§8. DANE OSOBOWE

8.1. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych.

8.2. Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych na formularzu zgłoszeniowym i osób wymienionych na liście płac, w szczególności twórców filmu i artystów wykonawców. Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko,

2) adres poczty elektronicznej,

3) numer telefonu,

4) zawód.

8.3. Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celach administracyjnych i dla prawidłowego przeprowadzenia Festiwalu tj. zakwalifikowania filmu do konkursu, jak również w celu wyświetlania filmu.

8.4. Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.

8.5. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Piłkarstwa Polskiego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§9. UWAGI KOŃCOWE

9.1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu. Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Programowego Festiwalu. Płyty DVD należy przesłać na adres :

Fundacja Piłkarstwa Polskiego
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7
02-366, Warszawa

z dopiskiem Festiwal Filmów Piłkarskich

9.2. Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom festiwalu bezpłatnie.

9.3. Regulamin obowiązuje od dnia 8 stycznia 2018.

 

Pobierz Regulamin