Puchar oldbojów

OLDBOJÓW

PUCHAR

PUCHAR OLDBOJÓW WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ

I. ZASADY OGÓLNE 

 1. Organizatorem Pucharu Oldbojów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej jest Fundacja Piłkarstwa Polskiego.
 2. Organizatorem odpowiedzialnym za właściwą organizację rozgrywek jest Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 3. Drużyny biorące udział w finale Pucharu otrzymają puchary i medale ufundowane przez FPP. Drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma medale złote, II miejsce – medale srebrne, natomiast zdobywcy III i IV miejsca – medale brązowe.
 4. Puchar Oldbojów będzie rozgrywany w następujących terminach:

– do 31 maja 2022 r.– zgłoszenia do udziału w rozgrywkach.

do 30 września 2022 r. – eliminacje na szczeblu makroregionu. Zwycięski zespół kwalifikuje się do rundy finałowej turnieju.

do 15 października 2022 r. – runda finałowa pomiędzy zwycięzcami czterech grup eliminacyjnych (w turnieju biorą udział cztery drużyny, rozgrywki systemem każdy z każdym).

 1. W rozgrywkach krajowych mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w dniu rozegrania przez zespół pierwszego meczu rundy eliminacyjnej mają ukończone 42 lata.
 2. Listy zawodników są potwierdzane przez Wojewódzki ZPN.
 3. W rozgrywkach biorą udział reprezentacje Wojewódzkich ZPN, które zgłoszą się do rozgrywek. Udział w rozgrywkach nie jest obowiązkowy. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 maja 2022 roku do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN oraz jednocześnie do Związku prowadzącego rozgrywki danej grupy eliminacyjnej.
 4. Rozgrywki eliminacyjne odbywają się w grupach makroregionalnych, wg następującego podziału:
  a) grupa I obejmuje drużyny z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej.
  b) grupa II obejmuje drużyny z terenu województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej.
  c) grupa III obejmuje drużyny z terenu województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Lubuski Związek Piłki Nożnej.
  d) grupa IV obejmuje drużyny z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.
 5. System rozgrywek eliminacyjnych ustalają zainteresowane związki.
 6. Gospodarzem turnieju finałowego jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.
 7. W imieniu Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN przebiegiem rozgrywek kierować będzie Komisja Techniczno–Dyscyplinarna.

 II. FINANSOWANIE

 1. Koszty związane z organizacją turnieju finałowego w wysokości 160.000 złotych brutto ponosi FPN.
 2. FPN ponadto przyzna dofinansowanie Wojewódzkim ZPN w wysokości:
  a) każdy Wojewódzki ZPN ( uczestniczący w rozgrywkach eliminacyjnych ) – 10.000 złotych brutto,
  b) Wojewódzki ZPN ( organizator turnieju eliminacyjnego ) – 10.000 złotych brutto,
  c) każdy Wojewódzki ZPN ( uczestniczący w rozgrywkach finałowych ) – 10.000 złotych brutto.
 3. Środki określone w rozdz. II pkt. 2 lit a i c są związane z przygotowaniem drużyn do rozgrywek eliminacyjnych i finałowych.

III. TURNIEJ FINAŁOWY

 1. Rozgrywki rundy finałowej po dokonaniu losowania zastaną rozegrane według następującego harmonogramu:
  a) dzień 1 – przyjazd i odprawa techniczna
  b) dzień 2 – zespoły 1 – 4 i 2 – 3;
  c) dzień 3 – 4 – 3 i 1 – 2;
  d) dzień 4 – przerwa
  e) dzień 5 – zespoły 2 – 4 i 3 – 1.
 2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się punkty w zależności od uzyskanego wyniku:
  a) 3 pkt za zwycięstwo;
  b) 1 pkt za remis;
  c) 0 pkt za porażkę.
 3. W rozgrywkach finałowych kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decydują:
  a) liczba punktów w spotkaniu pomiędzy tymi drużynami tj. wynik bezpośredniego meczu
  b) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych spotkaniach;
  c) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach;
  d) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych wykonywanych zgodnie z zasadami określonymi w ust 6;
 5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły o zajętym miejscu decydują:
  a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami;
  b) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań;
  c) przy dalszej równości większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami;
  d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań;
  e) przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach;
  f) przy dalszej równości o kolejności zespołów decyduje losowanie.
 6. Po spotkaniach zakończonych wynikiem nierozstrzygniętym sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (każda drużyna wykonuje po 5 karnych, przy wyniku nierozstrzygniętym drużyny wykonują na przemian po jednym karnym, aż do wyłonienia zwycięzcy). Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy przebywali na polu gry w chwili zakończenia zawodów. Wynik rzutów karnych decyduje wyłącznie o kolejności drużyn w tabeli w przypadku określonym w § 12 ust. 4 pkt d)
 7. Drużyny biorące udział w zawodach mogą wymienić do 7 zawodników bez możliwości powrotu z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie można wymienić nie więcej niż 4 zawodników.

IV. PROTESTY

 1. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów w rundzie eliminacyjnej obowiązują następujące zasady:
  a) mecze rozgrywane w systemie ligowym lub pucharowym – pierwszą instancją jest Komisja Rozgrywek Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki, a drugą Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. Protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji mogą być wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
  b) turniej – jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju, do której protesty należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie godziny od zakończenia zawodów).
 2. W rundzie finałowej jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju, do której protesty należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie godziny od zakończenia zawodów).

V. SĘDZIOWIE

 1. Obsadę sędziowską zabezpieczają:
  a) dla rozgrywek eliminacyjnych – Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki.
  b) dla rozgrywek finałowych – arbitrów głównych wyznacza Kolegium Sędziów PZPN, a asystentów – Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Sędziowie zarówno w rozgrywkach eliminacyjnych, jak i finałowych muszą posiadać uprawnienia przynajmniej sędziów III ligi.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w Uchwale Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami z oraz inne przepisy związkowe.
 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi FPP.