Puchar oldbojów

OLDBOJÓW

PUCHAR

REGULAMIN ROZGRYWEK OLDBOJÓW WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ

 

I ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Rozgrywek Oldbojów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej jest Fundacja Piłkarstwa Polskiego.
 2. Organizatorem odpowiedzialnym za właściwą organizację rozgrywek jest Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 3. Drużyny biorące udział w finale rozgrywek otrzymają puchary, medale i sprzęt sportowy ufundowane przez FPP. Drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma medale złote, II miejsce – medale srebrne, natomiast zdobywcy III i IV miejsca – medale brązowe.
 4. Rozgrywki Oldbojów będą rozgrywane w następujących terminach:

– do 10 września 2023 r.– eliminacje na szczeblu makroregionu. Zwycięski zespół kwalifikuje się do rundy finałowej turnieju.

do 15 września 2023 r. -runda finałowa pomiędzy zwycięzcami czterech grup eliminacyjnych (w turnieju biorą udział cztery drużyny, rozgrywki systemem każdy z każdym).

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy z rocznika 1981 i starsi oraz stale zamieszkujący na terenie danego Wojewódzkiego ZPN.
 2. Każdy zawodnik winien złożyć Wojewódzkiemu ZPN stosowne oświadczenie w zakresie stałego zamieszkania a także oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału we współzawodnictwie sportowym.
 3. Listy zawodników są potwierdzane przez Wojewódzki ZPN.
 4. Kadry Wojewódzkich ZPN liczą: 20 zawodników oraz 4 członków sztabu tj. trener, asystent trenera, kierownik drużyny oraz inna osoba funkcyjna.
 5. W rozgrywkach biorą udział reprezentacje Wojewódzkich ZPN. Udział w rozgrywkach jest obowiązkowy.
 6. Rozgrywki eliminacyjne odbywają się w grupach makroregionalnych, wg następującego podziału
 • a) grupa I obejmuje drużyny z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.
 • b) grupa II obejmuje drużyny z terenu województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej.
 • c) grupa III obejmuje drużyny z terenu województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Opolski Związek Piłki Nożnej.
 • d) grupa IV obejmuje drużyny z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Lubelski Związek Piłki Nożnej.

11. System rozgrywek eliminacyjnych ustalają zainteresowane związki, dopuszcza się rozegranie 2 meczów w ciągu 1 dnia. W takim przypadku określa się czas gry 2 x 35 minut.

12. Gospodarzem turnieju finałowego jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

13. W imieniu Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN przebiegiem rozgrywek kierować będzie Komisja Techniczno–Dyscyplinarna.

II FINANSOWANIE

Koszty związane z organizacją turniejów oraz nagrody finansowe określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

III TURNIEJ FINAŁOWY

 1. System rozgrywek rundy finałowej zostanie ustalony przez Komisję Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
 2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się punkty w zależności od uzyskanego wyniku:

a) 3 pkt za zwycięstwo;

b) 1 pkt za remis;

c) 0 pkt za porażkę.

3. W rozgrywkach finałowych kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

4.W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decydują:

a) liczba punktów w spotkaniu pomiędzy tymi drużynami tj. wynik bezpośredniego meczu

b) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych spotkaniach;

c) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach;

d) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych wykonywanych zgodnie z zasadami określonymi w ust 6;

5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły o zajętym miejscu decydują:

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami;

b) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań;

c) przy dalszej równości większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami;

d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań;

e) przy dalszej równości większa liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach;

f) przy dalszej równości o kolejności zespołów decyduje losowanie.

6.Po spotkaniach zakończonych wynikiem nierozstrzygniętym sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (każda drużyna wykonuje po 5 karnych, przy wyniku nierozstrzygniętym drużyny wykonują na przemian po jednym karnym, aż do wyłonienia zwycięzcy). Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy przebywali na polu gry w chwili zakończenia zawodów. Wynik rzutów karnych decyduje wyłącznie o kolejności drużyn w tabeli w przypadku określonym w w pkt 4 

7. W rozgrywkach o Puchar Oldbojów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonuje się zmian powrotnych bez ograniczeń.

IV PROTESTY

 1. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów w rundzie eliminacyjnej obowiązują następujące zasady:

a)mecze rozgrywane w systemie ligowym lub pucharowym – pierwszą instancją jest Komisja Rozgrywek Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki, a drugą Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. Protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone w terminie 1 godziny od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji mogą być wnoszone w terminie 12 godzin od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Decyzje podjęte  w drugiej instancji są ostateczne.

b) turniej – jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju, do której protesty należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie godziny od zakończenia zawodów).

2. W rundzie finałowej jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju, do której protesty należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie godziny od zakończenia zawodów).

V SĘDZIOWIE

1.Obsadę sędziowską zabezpieczają:

a) dla rozgrywek eliminacyjnych – Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki.

b) dla rozgrywek finałowych -Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

2. Sędziowie w rozgrywkach eliminacyjnych muszą posiadać uprawnienia przynajmniej sędziów IV ligi.

3. Sędziowie w rozgrywkach finałowych muszą posiadać uprawnienia przynajmniej sędziów III ligi.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w Uchwale Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami z oraz inne przepisy związkowe.
 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi FPP.